PROVEDENI PROJEKTI

 • Godine 2005.-2006. smo provodimo projekt „Informiranje o zaštiti potrošača“ sa ciljem informirati građane o njihovim potrošačkim pravima. Započinjemo sa tjednim dežurstvima u prostoru Udruge u sklopu kojih savjetujemo građane u vezi njihovih potrošačkih problema i informiramo o pravima potrošača. Organiziramo predavanje na temu zaštite potrošača putem kojeg volonteri dijele stručne brošure.
 • U 2006. godini provodimo  projekt „Preventivna zaštita potrošača“ sa ciljem zaštiti građane prije nastanka problema tj. upoznati ih sa njihovim pravima tako da sa svojim znanjem znaju sami sebe zaštiti.
 • U 2007. godini provodimo projekt „Edukacija o zaštiti potrošača” sa ciljem informiranje učenika u osnovnim školama i drugim obrazovnim institucijama, te mladih i građana o njihovim potrošačkim pravima uz podjelu stručne brošure. Projekt financira Ministarstva gospodarstva.
 • Godine 2008. provodimo projekt “Primarna edukacija” sa ciljem upoznavanja djece u najranijoj dobi sa potrošačkim navikama, kako bi razumno kroz svoj život upravljali sa svojim novcem. Organiziramo informiranje učenika prvih razreda osnovnih škola o zaštiti potrošača. Projekt financira Ministarstva gospodarstva.
 • Godine 2009.-2010. pokrenuto je ”MINI” savjetovalište Šibensko-kninske županije za zaštitu potrošača sa ciljem pružanja pomoći građanima u ostvarivanju njihovih zakonskih potrošačkih prava. U rad Savjetovališta je uključen veliki broj mladih ljudi. Savjetovalište nastavlja sa svojim radom i u narednim godinama pod nazivom ‘’Savjetovalište za zaštitu potrošača’’. Kroz rad Savjetovališta su educirani savjetnici. Naš rad kroz 2009. i 2010. godinu financira Šibensko-kninska županija.
 • Godine 2011. je provodimo projekt ”Svi smo mi potrošači” koji financira Zaklada ”Kajo Dadić” Split.  Cilj projekta je ustanoviti u kojoj se mjeri na području Šibensko-kninske županije provodi Zakon o zaštiti potrošača. Projekt je uključivao rad tajnih kupaca koji su obilazili trgovine na području Šibensko-kninske županije, te statističku obradu prikupljenih podataka. Navedeni podaci su proslijeđeni Državnom inspektoratu u Šibeniku i objavljeni u tiskanoj brošuri koja se predstavila na konferenciji za medije te podijelila građanima.
 • Godine 2016.-2018. provodimo projekt „Savjetovalište za zaštitu potrošača Šibensko-kninske županije“ koji financira Javna ustanova Nacionalni park „Krka“. Cilj projekta je savjetovanje potrošača u vezi njihovog potrošačkog problema, a u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. U sklopu projekta organiziramo predavanje na temu Zakona o zaštiti  potrošača i prava potrošača na području gradova Šibenika, Knina i Drniša na kojem potrošače informiramo i educiramo o Zakonu za zaštitu potrošača te o njihovim potrošačkim pravima, te info pultove u Kninu i Drnišu na kojima informiramo potrošače propisima i njihovim potrošačkim pravima uz podjelu letaka.
 • Od 2018. do 2022. godine nastavljamo sa radom Savjetovališta za zaštitu potrošača kojeg financiraju Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija.
 • U 2022. godini u partnerstvu sa Udrugom mladih „Mladi u EU“ provodimo projekt „Europa na dlanu“ kojeg financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u sklopu područja „Informiranje o EU“. Glavni cilj projekta je kroz predavanja informirati građane s područja Šibensko-kninske županije (Šibenik, Knin, Skradin) o pravima i zaštiti potrošača u EU, procesu ulaska RH u šengenski prostor te o procesu uvođenja eura kao službene valute u RH. Kroz projekt se obilježila 9. obljetnica ulaska RH u EU i Dan Europe.
 • Ciljna skupina svih provedenih projekata su građani i mladi sa područja gradova  Šibensko-kninske županije.
 • Tokom našeg dugogodišnjeg rada, organizirali smo tribine i predavanja na temu zaštite potrošača, tiskali Zakon o zaštiti potrošača s pojašnjenjem, a svake godine smo obilježavali Svjetski dan prava potrošača 15.03. postavljanjem info pulta na glavni trg u Šibeniku putem kojeg smo informirali građane o njihovim pravima kao potrošača te im dijelili letke i brošure na temu zaštite potrošača, proveli istraživanje provedbe Zakona o zaštiti potrošača na području grada Šibenika, i Šibensko-kninske županije iz kojeg smo uvidjeli da građani s našeg područja ne poznaju dobro Zakon o zaštiti potrošača, te koja su njihova prava, a isto tako ne znaju kome da se obrate ukoliko imaju potrošački problem. 
Scroll to top